אישור בטיחות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים

בדיקת עמידת המבנה המוצע בדרישות הבטיחות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים נספח יב7  – חוסן חברתי לישראל לישראל :

מידע: בדיקת עמידה בדרישות בטיחות למסגרות קיימות ו/או חדשות, מתייחסת לעמידה בבטיחות מבנה או מבנים המיועדים לאכלוס וזקוקים לאישור משרד הרווחה. העדכון האחרון פורסם בינואר 2018.

לפורמט בדיקה זה יש שתי אופציות: חידוש האישור השנתי ואו עמידה בתנאי מכרז במסגרת פנייה פרטנית למעונות יום, פנימיות.

המסמך ימולא ויאושר על ידי בודק שהינו מהנדס, ו/או ממונה בטיחות בעבודה ו/או ממונה בטיחות של מוסדות חינוך בעלי ותק של 5 שנים לפחות ואשר ביצע לפחות 50 מבדקים.

המסמך צריך לשאת את חתימת הבודק ואת חתימת מפעיל המסגרת. להלן תמצית הנתונים הנדרשים:

  • פרטים על הבעלות על הנכס.
  • מסגרת ממצאים הנוגעים למבנה ובהם:
  • מוכנות אמצעי כיבוי למניעת דליקות,
  • תעודת גמר למבנים )טופס אכלוס),
  • אישור על תקינות מתקני משחקים וספורט,
  • בדיקת יציבות מבנים (קונסטרוקטור),
  • סימון על פערי בטיחות במידה והתגלו וכן תיקונם ומתן אישור עורך המבדק לתיקונם.

 

תהליך העבודה: ריכוז האישורים הנדרשים ועריכת סיור באתר. לאחר מסירת הפערים שהתגלו, עריכת סיור מחודש עד לאפשרות למתן אישור.

קהל יעד: גופים המבקשים לאכלס במעונות יום ו/או פנימיות ונדרשים לאישור והשתתפות בתקצוב משרד העבודה.

יתרונות למתן אישור על ידי ממוני הבטיחות של י. דר בטיחות: לנו ניסיון רב שנים במתן אישורים למוסדות המתוקצבים הן על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים והן על ידי משרד האוצר. נשמח לצרף אתכם לקהל לקוחותינו.

לייעוץ נוסף בנושא אישורי בטיחות פנו אלינו: