שאלות ותשובות בבטיחות

הנתונים במקבץ שאלות ותשובות זה מיועדים למידע והבנה כלליים ובסיסיים. המידע המהימן נמסר ללקוח בזמן הצעת המחיר מטעמנו, תוך פירוט והסתמכות על פרסומי הדרישות המקוריות כמופיעות בחוקים ותקנות של משרד העבודה, או הרשות לכבאות והצלה ו/או המשרד לאיכות הסביבה. 

"חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד -1954" מגדיר בסעיף 25 (תיקון תשמ"ט 1989) את הסמכות של משרד התמ"ת להורות למעביד למנות ממונה בטיחות בכל מקום המעסיק לפחות 50 עובדים, או בהתאם למידת הסיכונים במקום. כל מקום עבודה שהורה לו מפקח עבודה למנות ממונה בטיחות חייב לעשות כן.

תקנות תפקיד ממונה בטיחות מופיעות גם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 1996" המפרט מהו תפקיד ממונה הבטיחות הכשיר. כשירות ומקצועיות ממונה הבטיחות מותנית בידע והסמכות נצברות בתחומים כגון: בטיחות בחומ"ס, חשמל, בניה, היי-טק, חקלאות, קרינה ועוד…

ממונה הבטיחות יעשה את מירב המאמצים להעלאת המודעות בארגון לנושא הבטיחות בעבודה. מתוקף סמכותו יקיים ממונה הבטיחות הדרכות בטיחות, וועדות בטיחות, סקרי סיכונים ומפגעים, פיקוח על תהליכי עבודה ועוד.

המטרה: להטמיע בארגון תרבות של בטיחות בעבודה, לשמש כגשר בין הנהלת הארגון ("האוחז במקום") לעובדים לעמידה בחוקים ותקנות הבטיחות. כמובן זאת לצד הצפת מודעות לסכנות, צמצום תאונות עבודה וחשיפה המובילה למחלות מקצוע.

נציין כי נציג חברת י. דר בטיחות השתתף בקורס הראשון בארץ למדריכים לעבודה בגובה. אם בעבר היה נדרש מאתנו להסביר ולפרש את נחיצות התקנה, הרי שכיום עיקרי התקנה נהירים לכל מי שנדרש ליישמה. אך עדיין ולצערנו אנו עדים לפגיעות רבות של עובדים המוגדרים כעובדים בגובה. לכן – עם הנך נדרש להדרכה לעבודה בגובה, או לתת אותה לעובד מטעמך, אין לדחות זאת. הדרכה לעבודה בגובה עשויה להציל חיים.

התקנה מחייבת את כל העוסק בעבודה בגובה מעל 2 מטרים, ובמקום בו קיימת סכנת נפילה לקבל הכשרה והסמכה לעבודה בגובה. הדרכת עבודה בגובה ניתנת לקבוצות של עד 10 משתתפים והיא חייבת לכלול בתוכה תרגול מעשי עם הציוד המתאים.
עבודה בגובה מוגדרת למי שמתוקף עבודתו משתמש ב: סולמות, במות הרמה, משטח או פיגום, סל ללא פיקוד, גגות, חלל מוקף.

נדרש לבצע ריענון להדרכה בתום תקופה של שנתיים, חשיבות עליונה מאחר והתקנות משתנות, אמצעי המיגון האישי מתחדשים ויכולים להציל חיים.

מכ"ר 503  מגדיר תיק שטח כיבוי אש כאוגדן בטיחותי ובטחוני של מבנה. מטרתו: לשמש כמסד הנתונים המשותף של הארגון האחראי עליו ושל כוחות הביטחון וההצלה גם יחד. הוא מהווה את מקור המידע היעיל ביותר בזמן חירום לצמצם פגיעה באדם ונזקי רכוש.

הכנה של תיק שטח כיבוי אש היא נוהל מחייב על פי חוק. מפקח הכבאות הראשי (מכ"ר) מפרט מי נדרש לתיק שטח, כללית ניתן להבחין שבעלי כל מבנה מעל 2,000 מ"ר נדרש למלא אחר התקנה.

תיק שטח כיבוי אש חייב לכלול פרטים רבים ומדוייקים בנוגע לבניין או למספר בניינים, המצויים תחת אחריותו של ארגון או חברה. פרטים אלו כוללים את תיאור המבנה עצמו ואת סביבתו, באמצעות מפות ושרטוטים, את דרכי הגישה השונות אל הבניין, את פירוט מספר ומיקום הכניסות והיציאות אליו, את פירוט רחבות הפינוי הפוטנציאליות הממוקמות בסביבת הבניין, וכן הלאה.


כמו כן, כולל תיק שטח כיבוי אש את הפירוט של כל מערכות כיבוי האש, המים והאנרגיה, וכן גם תיאור של גורמי סיכון אפשריים הממוקמים בתוך ומחוץ לבניין. בנוסף, כולל תיק שטח כיבוי אש את פירוט בעלי התפקידים השונים בארגון או בחברה, כולל דרכי ההתקשרות אליהם ומספרי הטלפון שלהם ברגעי חירום, ואת הנהלים שנקבעו להתנהגות בשעת חירום.

חשיבותו העצומה של מסמך תיק שטח כיבוי אש מחייבת את מי שמכין אותו להיות בעל מקצוע אמין, מקצועי ובעל ניסיון רב. לרוב יכין את התיק ממונה בטיחות אש שהנו גם יועץ בטיחות אש הבקיא בהכנת תוכניות בטיחות אש.

סקר ניהול סיכונים הנו תכנית עבודה ולו"ז המלצות ממונה הבטיחות ומקורו מתוקף תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999, על המעביד למסור לעובדים "מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד ".


מטרת הסקר למפות את הסיכונים במקום העבודה, להתוות לו"ז, ולמנות אחראי מטעם הארגון שיפקח על הנדרש. סקר סיכוני אש מתייחס לעבודה או אחסון של חומרים מסוכנים. הסקר יכלול תרחישים, חישובים שלש מרחקי הפרדה, חישובים המתייחסים למשטר הרוחות וכד'. הסקר יכלול את גליונות הבטיחות של החומ"ס, דרכי התגוננות פנימיים בשעת חירום. תוצאות סקר הבטיחות יילקחו בחשבון בשעת הכנת תוכנית בטיחות למבנה.

מטרת ההדרכה להקנות כלים להתמודדות עם גורמי סיכון אש. הדרכת בטיחות אש היא כלי בסיסי לעובדי המפעל ללימוד מניעת פריצת אש והתמודדות בזמן התרחשות שריפה. תקנות הפיקוח על העבודה, הדרכת עובדים מציינים כי "המחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן הדרכה) באמצעות בעל מקצוע מתאים".
לחברת י.דר בטיחות הכלים והניסיון בביצוע הדרכת בטיחות אש ברמה גבוהה ומקצועית.

תיק מפעל הינו אוגדן בטיחות המתייחס למפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים. התיק ממפה סיכונים המתבססים על חישובי סיכונים וזאת לצד עריכת נוהל תגובה מיידי עד לחבירה עם כוחות הצלה חיצוניים בשעת חירום.

תיק מפעל החדש, לפי פרסום מאוגוסט 2020 דורש הקמת צוותי חירום והדרכתם. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1993 מגדירות כי: "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן – תיק מפעל)".

מפעל מסוכן הוא מפעל בו מוחזקות כמויות של חומרים מסוכנים כפי שמוגדר בחוק למשל: 200 אלף ליטר של בנזין או 10 ליטרים של אמוניה אל-מימית .

שתי הדרישות נוגעות לפעולות התגוננות של הארגון וחובת גילוי סכנות בעבודה  הכוללת עיסוק עם חומרים מסוכנים. סקר סיכוני אש מופנה לדרכי התראה והגנה פנימיים של הארגון בשמירה על חיי אדם ורכוש.

לעומת זאת, תיק מפעל החדש מהווה שילוב של מידע והתגוננות פנימיים של הארגון עד לחבירה עם כוחות הצלה, לצורך התגוננות פנימית וחיצונית. בנוסף: סקר סיכוני אש מהווה דרישה של הרשות לכבאות ואילו תיק מפעל יהווה חלק מעמידה בדרישות של הרשות המקומית, המשרד לאיכות הסביבה ומשטרת ישראל.

תכנית בטיחות אש הינה תכנית המתבססת על התוכנית האדריכלית של מבנה: מבנה בשלבי תכנון; או מבנה קיים; או מבנה שעבר שיפוץ מסיבי ושינויי ייעוד. תכנית בטיחות אש מפרטת לפי הנוסח האחיד שנקבע במכ"ר 532 את סידורי כיבוי אש וכתואם לנספח 11א, במקרה של בקשת היתר מהרשות המקומית.

תוכנית בטיחות אש של י.דר בטיחות מבוצעת לאור ביצוע אלפי תוכניות בפריסה ארצית לכל סוג מבנה נדרש. צוות התכנון וההגשה כולל מהנדס, יועץ בטיחות אש בכיר ומנהלת פרוייקטים. בעבר היה נהוג להגיש לרשות לכבאות גרמושקות מודפסות רבות. לשמחתנו ובמהלך שנת הקורונה הרשות לכבאות ייעלה את התהליך על ידי הקמת מוקד ארצי המרכז את כלל ההגשות באופן דיגיטלי. גרמושקה ידנית תוגש על ידנו לרשות לכבאות רק לאחר אישור התוכנית על ידי הבודק מטעם הרשות.

כמקובל בחברתנו: הליווי ניתן עד למעמד אישור התוכנית. במידה והלקוח מבקש זאת אנו מבצעים פיקוח עליון ליישום התוכנית באתר ומלווים את הלקוח עד לחתימה על טופס אכלוס.

לייעוץ נוסף בתיקי שטח פנו אלינו: