הדרכה והקמת צוותי חירום

הדרכה והקמת צוותי חירום

השירות נובע מהדרישה להתארגנות בחרום מופיעה במסגרת "חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 סעיף 8 ד ועוד. מדובר במספר גורמים שנכשיר מבעוד מועד לכל תרחיש המתואר בדרישה. כמו-כן, נגדיר את אותם הנהלים לשגרה של אותו צוות. הדרכה והקמת צוותי חירום: ליצירת מוכנות לשעת חירום. בניית שגרת חרום באמצעות הסמכת צוות חילוץ סע"ר (סיוע עצמאי […]

הדרכת בטיחות אש

הדרכת בטיחות אש

תדירות להדרכת בטחות אש היא אחת לשנה והיא נסמכת על תקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) 1999, הדנה בחובת גילוי של המעביד כלפי העובדים אודות סיכונים במקומות העבודה. דרישה להדרכת בטיחות אש מופיעה בהוראות מכ"ר הרשות לכבאות פרק 500 הוראה 535 סעיף 6.9 המפרטת את הצורך בקיום ההדרכה ומי המדריך […]

הדרכת בטיחות בעבודה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט 1999), מורות כי על מעסיק ( "מחזיק במקום עבודה") חלה חובת גילוי חשיפה לסכנות וסיכונים במקום העבודה כלפי עובדיו.  חובת הגילוי מוגדרת בין השאר כהדרכת בטיחות בעבודה שתבוצע על ידי מי שהוסמך לכך: ממונה בטיחות בעבודה.  הדרכה למנהלי עבודה ואנשי תחזוקה תהייה על ידי ממונה […]

הדרכת עבודה בגובה

הדרכת עבודה בגובה

הדרכת בטיחות לעבודה בגובה תואמת את תקנות הבטחות בעבודה (נוסח חדש התש"ל 1970) (עבודה בגובה), התשפ"ז 2007. התקנה נכנס לתוקף בנובמבר 2008 ונציג מחברתנו השתתף בקורס הראשון למדריכים לעבודה בגובה.  על פי התקנה יש להדריך ולהסמיך כל עובד העובד במה שמוגדר כ"אזור סכנה", כדוגמא נפוצה: כל עבודה שבשלה עלול העובד ליפול לעומק העולה על 2 […]